دكتر احمد علی یزدان پناه
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

  گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات

  دكتراحمد علي يزدان پناه

  تهران، بلوار آفریقا،کوچه گلفام، شماره 70

  تلفن:09121308322

  7- 22010616 /23517180

  دورنگار: 22050338- 66404272