اعضا - سید هادی مرجائی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر سید هادی مرجائی
استادیار
دکترا sociology از university of tehran
hdmarjaiegmail.com
http://www.irphe.ac.ir