درباره میز آینده پژوهی آموزش عالی - تاریخچه

مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

میز آینده پژوهی آموزش عالی

تأسیس : ۱۳۹۳

مقدمه و تاریخچه تأسیس

میز آینده پژوهی «ساختاری گفتگویی» است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تأسیس شده است. منظور اصلی از تأسیس این نهاد علمی وپژوهشی وارتباطی،  مسأله گشایی، جستارگشایی و دستور گشایی برای سیاستگذاران ، دانشگاهیان و ذی نفعان مختلف اجتماعی آموزش عالی با رویکرد آینده اندیشی  وبا ساز وکار هم اندیشی وتشکیل پانل های تخصصی وگروه های بحث کانونی واجرای  تکنیک های دلفی و سناریو نویسی است.

هدف

۱. شناخت  کلیدی ترین روندها  وتحولات محیطی ودرونی نظام کلان آموزش ­عالی ایران

۲.شناخت مهم ترین مسأله ها و چالشهای جاری و پیش روی  نظام کلان آموزش ­عالی ایران

۳.  شناخت نحوه سازگاری خلاق نظام کلان آموزش ­عالی ایران با تحولات محیط های آشوبناک و پیچیده

۴. کوشش برای فهم وضع مطلوب افق آینده و ارائه راهبردهایی برای مواجهه با  مسائل و چالشهای  نظام کلان آموزش ­عالی ایران

۵.کمک به ذی نفعان اجتماعی برای  کشف و خلق آینده مطلوب آموزش عالی

۶. فراهم آوردن ادراکی از آینده آموزش عالی وآموزش عالی آینده   برای بهره گیری از آن در  سیاستگذاری های خرد، میانی و کلان آموزش عالی

موضوعات

۱. روندها وتحولات مربوط  به محیط ملی، ومنطقه ای وبین المللی نظام کلان آموزش ­عالی ایران

۲. مسأله ها و چالشهای جاری وپیش روی نظام کلان آموزش­عالی ایران در شرایط کنونی

۳. عوامل مؤثر کلیدی و مهم­ترین پیشرانها و بازدارنده های آینده برای نظام کلان آموزش­ عالی ایران در شرایط کنونی

۴. وضع مطلوب افق آینده و راهبردهای  مواجهه با مسائل و چالشها

۵. راهبردهای خلق آینده مطلوب (آینده آموزش عالی و آموزش عالی آینده)

• راهبردهای مواجهه با جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی

• راهبردهای گسترش و  توسعه متوازن و پایدار آموزش عالی

• راهبردهای تضمین کیفیت آموزش عالی

• راهبردهای رشد و بالندگی هیأت علمی

• راهبردهای تنوع منابع مالی آموزش عالی

• راهبردهای تعاملات دولت، دانشگاه و جامعه

• راهبردهای کیفیت یاد دهی و یادگیری در آموزش عالی

• ......

۶. آینده پژوهی و آینده نگاری در سطوح کلان مدیریت آموزش عالی،  در سطوح میانی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و نیز در سطح گروه های آموزشی و پژوهشی

هسته فکری و مطالعاتی

مطالعات اسنادی، فراتحلیل، مطالعات میدانی و اجرای پنل های خبره و... با مقاصد زیر:

• تهیه و تدارک دادگان

• تولید محتوا

• مستندسازی

• انجام تکنیک های دلفی

• نگاشت سناریو  

• .....

گروه های هدف برای دعوت به گفتگو در این میز:

• خبره ­های موضوع و متخصصان

• سیاستگذاران

• مدیران سطح کلان آموزش عالی

• مدیران دانشگاهی و دانشگاهیان

• صاحب نظران، متفکران مستقل، منتقدان

• کارشناسان

• پژوهشگران و دانشجویان آموزش عالی و آینده پژوهی

• ذی نفعان بیرونی خدمت گیرنده از آموزش عالی در سطوح جامعه، صنعت، خدمات و دولت

خروجی‌های مورد انتظار از میز

الف.خروجی های تولید دانش

مسیرنما، سناریو، راهبرد، سیاستهای اجرایی، طرح اقدام و....             

• راهبردهای عملیاتی مواجهه با جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی گسترش و  توسعه متوازن و پایدار آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی تضمین کیفیت آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی رشد و بالندگی هیأت علمی

• راهبردهای عملیاتی تنوع منابع مالی آموزش عالی

• راهبردهای عملیاتی تعاملات دولت، دانشگاه و جامعه

• راهبردهای عملیاتی کیفیت یاد دهی و یادگیری در آموزش عالی

• .......

بولتن و نشریه(اکترونیکی و کاغذی)

.....

ب. خروجی های تبادل و اشاعه دانش

هم اندیشی ها

همایش ها

کارگاه ها

ج.خروجی های تبدیل وکاربرد دانش

سیاست سازی و گشودن پنجره های دستورگذاری

سازمان میز:

رئیس میز: رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نائب رئیس میز: معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

معاون رئیس میز: معاون اجرایی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دبیر علمی میز:  دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیأت علمی

مدیر سایت: مهندس ایمان جبلی

کارشناس مسؤول میز: آقای حسین سمیعی

نشانی:

تهران: خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پ ۷۰

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۱۰۶۱۶

futures.study.in.he@gmail.com