چاپ کتاب تعاریف و مفاهیم آماری

 | تاریخ ارسال: 1394/9/14 | 

کتاب "تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری" به ویراست کمیته آمار بخشی منتشر گردید.
اطلاعات بیشتر...