چاپ کتاب نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 

کتاب "نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی" توسط دکتر بازرگان استاد دانشگاه تهران و دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ۱۴ فصل توسط انتشارات سمت منتشر شد.

هدف این کتاب، فراهم آوردن زمینه ای برای ایجاد درک مشترک درباره مفاهیم، الگوها، روش ها، رویکردها و چگونگی نظارت و ازرشیابی در آموزش عالی است. حوزه ارزشیابی به طور عام و ارزشیابی آموزش عالی به طور خاص، گرایشی از رشته اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی در حوزه علوم تربیتی است.

براین اساس، این کتاب به بازنمایی چیستی، چگونگی و چرایی گردآوری داده ها و اطلاعات برای قضاوت و تصمیم گیری درباره عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش عالی، به منظور اقدام برای بهبود آن می پردازد.

AWT IMAGE

کلیدواژه ها: دکتر عباس بازرگان | دکتر مقصود فراستخواه | نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی |