پنل‌های برگزار شده - پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها

پنل میز آینده پژوهی ویژه بخش آموزش عالی و علم و فناوری برنامه ششم توسعه با حضور ریاست پنل جناب آقای دکتر جعفر توفیقی و اعضای پنل و با موضوع «مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)» ساعت ۸ الی ۱۱ روز یک شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۳ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این پنل پس از طرح بحث و روش کار و چارچوب سناریو نویسی توسط دکتر مقصود فراستخواه، هر یک از اعضای پنل دیدگاه‌های خود را درباره مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)، بیان کردند.

• دریافت فایل مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور با حجم ۱.۵۲ مگابایت