پنل‌های برگزار شده - پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
مراسم افتتاحیه میز آینده پژوهشی آموزش عالی ایران در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید
 

مطالعه آینده آموزش عالی و درک پیچیدگی های پیش روی آن از ضرورت‌های نهاد آموزش عالی کشور است که در این راستا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان یک نهاد علمی پشتیبان نظام تصمیم گیری آموزش عالی اقدام به تاسیس «میز آینده پژوهی آموزش عالی» کرده است. میز آینده پژوهی «ساختاری گفتگویی» است به منظور مسأله گشایی، جستارگشایی و دستور گشایی برای سیاستگذاران، دانشگاهیان و ذی‌نفعان مختلف اجتماعی آموزش عالی که با رویکرد آینده اندیشی و با ساز وکار هم اندیشی (گروه بحث کانونی) در مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی تأسیس شده است. در جلسه رسمی روز ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی ایران با حضور صاحب نظران و خبرگان این حوزه و توسط معاون وزیر علوم پرده برداری و افتتاح شد.

• دریافت فایل گزارش افتتاحیه پنل با حجم ۱۰.۴۲ مگابایت