پنل‌های برگزار شده - لیست پنل‌ها

• پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
• پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه
• پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها
• پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان
• پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی - یادگیری
• پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی
• پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران
• پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران
• پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی
• پنل یازدهم: تأملی درباره شاخص‌های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آیندۀ آن
• پنل دوازدهم: ضرورت تمرکززدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیت‌های خودتنظیمی مناطق در کشور و آمایش منطقه‌ای سرزمین
• پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطح خود تنظیمی مناطق و استقلال دانشگاهی
• پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای یادگیری مداوم
• پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن
• پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود
• پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر
• پنل هجدهم: آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه
• پنل نوزدهم: آینده اندیشی درباره دوره های دکتری آموزش عالی با تاکید بر پژوهش های نظام آموزش عالی
• پنل بیستم: آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران
• پنل بیست و یکم: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور
• پنل بیست و دوم: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی
• پنل بیست و سوم: آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران
• پنل بیست و چهارم: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان
• پنل بیست و پنجم: فضای مجازی و آینده آموزش عالی
• پنل بیست و ششم: مدیریت دانش و مستند سازی تجارب در دانشگاه های آینده
• پنل بیست و هفتم: آینده منابع مالی دانشگاه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به منابع
• پنل بیست و هشتم: تحلیل سناریوهای عبور دانشگاه ایرانی از شرایط کرونایی و تحریمی
• پنل بیست و نهم: بررسی آینده دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه
• پنل سی‌ام: پیشران‌ها و بازدارنده‌های آتی دانشگاه در دهه ۱۴۰۰: آینده اندیشی برای دوره برنامه هفتم
• پنل سی و یکم: رهبران آتیِ دانشگاه های ما: تأمل در فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در ایران
• پنل سی و دوم: دانشگاه‌ها در آینده چطور برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند و چطور اداره می‌شوند؟
• پنل سی و سوم: برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه آینده با تأکید بر راهکارهای اجرایی
• پنل سی و چهارم: آینده زندگی دانشگاه ایرانی در دنیای برخط و دیجیتال: با تاکید بر کیفیت دروندادها، فرایندها و نتایج
• پنل سی و پنجم: آینده برنامه درسی در دانشگاه ایرانی: افق ۱۴۲۰ - ۱۴۰۰
• پنل سی و ششم: آینده کسب و کارهای الکترونیکی و مسئولیت دانشگاه