پنل‌های برگزار شده - لیست پنل‌ها

• پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
• پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه
• پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها
• پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان
• پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی - یادگیری
• پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی
• پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران
• پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران
• پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی
• پنل یازدهم: تأملی درباره شاخص‌های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آیندۀ آن
• پنل دوازدهم: ضرورت تمرکززدایی و آینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با تأکید بر ظرفیت‌های خودتنظیمی مناطق در کشور و آمایش منطقه‌ای سرزمین
• پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطح خود تنظیمی مناطق و استقلال دانشگاهی
• پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای یادگیری مداوم
• پنل پانزدهم: آینده‌اندیشی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو و پیامدهای آن
• پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود
• پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر
• پنل هجدهم: آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه
• پنل نوزدهم: آینده اندیشی درباره دوره های دکتری آموزش عالی با تاکید بر پژوهش های نظام آموزش عالی
• پنل بیستم: آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران
• پنل بیست و یکم: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور
• پنل بیست و دوم: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی
• پنل بیست و سوم: آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران
• پنل بیست و چهارم: آینده آموزش عالی فنی و حرفه ای با توجه به تحولات نوپدید در ایران و جهان
• پنل بیست و پنجم: فضای مجازی و آینده آموزش عالی