گالری تصاویر - لیست پنل‌ها

• پنل افتتاحیه میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
• پنل دوم: ویژه برنامه ششم توسعه
• پنل سوم: سناریو نویسی و تنظیم راهبردها
• پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان
• پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری
• پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی
• پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران
• پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران
• پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی
• پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای بازاندیشی یادگیری مداوم
• پنل شانزدهم: آینده دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران در رقابتهای جهانی چه می شود
• پنل هفدهم: آینده علوم محض و بنیادی در ایران؛ ماشین شغل ساز و بنگاه سودآور یا نهاد علمی معناساز و دانش گستر
• پنل هجدهم: آینده کلاس درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطلاعات و اینترنت همراه
• پنل بیستم: آینده علوم و آموزش‌های ریاضی در ایران
• پنل بیست و یکم: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور
• پنل بیست و دوم: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی
• پنل بیست و پنجم: فضای مجازی و آینده آموزش عالی
• پنل بیست و ششم: مدیریت دانش و مستند سازی تجارب در دانشگاه های آینده
• پنل سی‌ام: پیشران‌ها و بازدارنده‌های آتی دانشگاه در دهه ۱۴۰۰: آینده اندیشی برای دوره برنامه هفتم