چاپ کتاب مدیریت دانش برای بخش عمومی

 | تاریخ ارسال: 1394/3/31 | 

کتاب "مدیریت دانش برای بخش عمومی" با ترجمه آقای دکتر علی حسین کشاورزی عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد منتشر گردید.
اطلاعات بیشتر...


کلیدواژه ها: دکتر علی حسین کشاورزی | سازمان بهره وری آسیایی |