گزارش عملکرد سالیانه - راهنمایی، مشاوره، نظارت و داوری (مقاله‌ها، طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها)

تعداد

راهنمایی پایان‌نامه‌ها

مشاوره طرح‌ها

نظارت طرح‌ها

داوری طرح‌ها

داوری مقاله‌ها

شرکت در جلسات مشورتی برون‌سازمانی

دکتر غلامرضا ذاکر صالحی

1

1

1

 

30

6

دکتر سید هادی مرجائی

 

 

 

 

4

6

دکتر داود حاتمی

 

 

 

2 (کتاب)

5

10

دکتر نسرین نورشاهی