گزارش عملکرد سالیانه - کتاب ‌های منتشر / ترجمه شده

ردیف

عنوان کتاب

نام نویسندگان/ مترجمان

تاریخ انتشار

تاریخ چاپ

انتشارات

1

اخلاق و پیشرفت اقتصادی

دکتر داود حاتمی

93

زیرچاپ

انتشارات دانیای اقتصاد

2

زندگینامه علمی دانشوران جهان

مترجمان (ترجمه گروهی): داود حاتمی

93

93

بنیاد دانشنامه نگاری ایران