گزارش عملکرد سالیانه - طرح‌های پژوهشی برون سازمانی

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

تعداد همکاران اصلی

وضعیت طرح

نوع طرح*

تاریخ شروع

تاریخ پایان

جاری

خاتمه‌یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  انواع طرح عبارت‌اند از: ب= بنیادی، ک= کاربردی، ت= توسعه‌ای، ر= راهبردی، ب‌-ک= بنیادی – کاربردی، ک‌-ت= کاربردی – توسعه‌ای