پیام خود را بنویسید

لوح فشرده

ردیف عنوان پدیدآورنده شخص تاریخ
۱ آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۹۲
۲ اسامی و مشخصات اعضاء هیأت علمی کشور ۱۳۸۹ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۹۰
۲ آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۹۰
۴ آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۹۰
۵ آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۸۹
۶ آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۸۷
۷ آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۸۶
۸ اسامی و مشخصات اعضاء هیأت علمی کشور گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۸۶
۹ آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ گروه پژوهشهای آماری و انفورماتیک ۱۳۸۵
۱۰ اسامی و مشخصات اعضاء هیأت علمی کشور رضا منیعی ۱۳۸۳
۱۱ انتشارات الکترونیکی طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور ( ویراست ۱ ) رضا منیعی ۱۳۸۱
۱۲ انتشارات الکترونیکی طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور ( ویراست ۲ ) رضا منیعی ۱۳۸۱

۱۳

شاخصهای کلیدی بازار کار ایران ( KILM-IR ) رضا منیعی - حسن طایی ۱۳۸۰