پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

طرح های پژوهشی

ردیف نام مجری عنوان طرح
سال ۱۳۹۷
۱ احمد سعیدی آسیب شناسی آموزش های مهارتی با تاکید بر آموزش های فنی- مهارتی آموزش عالی کشور و ارایه راهکارهایی برای بهبود
۲ غلامرضا ذاکر صالحی مطالعه تطبیقی چشم انداز و سیاستهای کلان آموزش عالی در کشورهای منتخب و درسهای آن برای ایران: مورد چین، روسیه، ژاپن و ایران
۳ مهتاب پورآتشی بررسی تجارب بین المللی شدن موسسات پژوهشی منتخب: حوزه علوم انسانی
۴ داود حاتمی بررسی تجارب حکمرانی/سکانداری نظام های آموزش عالی کشورهای منتخب: موارد آلمان، استرالیا، آفریقای جنوبی، انگلستان، فرانسه، کانادا، کره جنوبی و تجربه هایی برای آموزش عالی ایران
۵ مهتاب پورآتشی پیمایش نظرات و انتظارات دانشجویان بین المللی از آموزش عالی ایران
۶ غلامرضا ذاکر صالحی بررسی مسئولیت متقابل دولت و هیات امناهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و تحلیل نقش نظارتی هیات امنا (بارویکرد تدوین راهکارهای بهبود)
۷ سیدهادی مرجائی پایش ملی میزان آگاهی دانشجویان از مسئولیت اجتماعی دانشگاه
۸ حمید جاودانی بازشکافی وضعیت سکانداری در آموزش پزشکی ایران
۹ رضا منیعی پیمایش مشارکت فعال تحصیلی در دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاههای کشور
۱۰ یزدان ابراهیمی بررسی پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران
۱۱ یعقوب انتظاری ارائه الگوی برای ساخت اکوسیستم کسب و کارهای دانش بنیان بر محور دانشگاهها در ایران
۱۲ مریم حسینی واکاوی برنامه درسی نوآورانه در نظام آموزش عالی ایران: شناسایی مفهوم و عوامل بستر ساز
۱۳ مقصود فراستخواه زمینه واکاوی تاریخی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در طی نیم قرن اخیر
۱۴ اصغر زمانی کارتیمی در فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی: دشواریها و راهکارها
 ۱۵ احمد علی یزدان پناه بررسی و ارزیابی سطح بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و مأموریت های سازمانی در مؤسسات پژوهشی
 ۱۶ مریم حسینی طراحی نظامی برای تدوین و توسعه برنامه‌های درسی دانشگاهی 
سال ۱۳۹۶
۱ یعقوب انتظاری ارائه الگویی برای توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه در مناطق دانشگاهی
۲ نسرین نورشاهی مفهوم سازی مسؤلیت اجتماعی  دانشگاه در ایران و شناسایی عوامل موثر بر مشارکت اعضاء هیات علمی
۳ سیما بوذری بررسی عوامل ،موانع و الگوهای انتخاب محل تحصیل دانشجویان دختر
۴ یزدان ابراهیمی برآورد تقاضای آموزش عالی  ۱۳۹۷- ۱۴۰۹ 
۵ زهرا رشیدی سایش در روابط اعضای هیات علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران: نظریه  داده بنیاد
۶ عباس رشنوادی بررسی سامانه نگرش اعضای هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی آموزش عالی پیرامون مقوله نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
۷ یعقوب انتظاری ارائه الگویی برای توسعه اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی
۸ مریم حسینی طراحی الگویی برای برنامۀ درسی نوآورانه در نظام آموزش عالی ایران
۹ سمیه فریدونی سیاست پژوهی گسترش کمی آموزش عالی در ایران
۱۰ اصغر زمانی وضعیت مستندسازی تجربیات سازمانی روسای پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی
۱۱ مریم حسینی بررسی ابعاد فرسودگی تحصیلی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن
۱۲ یوسف محمدنژاد عالی زمینی طراحی الگویی برای دانشگاه باکیفیت و معطوف به حقوق انسانی در ایران (مبتنی بر دیدگاه‌های دانشجویان)
۱۳ یعقوب انتظاری تحلیل اثر دانشگاه بر توسعه منطقه‌ای
۱۴ محبوبه آیت اله زاده نیازسنجی و بررسی آسیب های اجتماعی-فرهنگی زندگی دانشجویی در دانشگاههای تهران، الزهرا و مازندران
۱۵ محمد جواد صالحی بررسی آثار غیربازاری سرمایه انسانی در کشورهای مختلف
۱۶ احمد سعیدی نیازسنجی اقلام آمار ثبتی مورد نیاز ذینفعان آموزش عالی به منظور توسعه سامانه هوشمند آمار موسسات آموزش عالی (سهام) مستقر در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۱۷ مهتاب پورآتشی بررسی تجارب دانشگاه­های منتخب از منظر تلفیق توسعه پایدار در آموزش عالی و آموزه­های آن برای ایران
۱۸ احمد حیدری عبدی مقایسه خودکار آمدی تحصیلی دانشجویان حضوری و  الکترونیکی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز 
سال ۱۳۹۵
۱ مقصود فراستخواه فرهنگ مدیریتی، ادراک و رفتارسازمانی رهبران دانشگاه پیمایش ملی گلوب در مدیران دانشگاهی ایران
۲ حسین ابراهیم آبادی تهیه و تدوین برنامه عمل سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور
۳ رضا منیعی بررسی میزان و ابعاد مشغولیت دانشجویی در دانشگاه های کشور
۴ زهرا رشیدی مطالعه زمینه‌های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دانشگاهی در ایران
۵ مهرناز روشنایی ارتباط خود اثر بخشی و خود هدایتی در بین دانشجویان دوره لیسانس رشته زیست شناسی
۶ سمیه فریدونی پیامدهای اجتماعی گسترش نهادهای آموزش عالی در ایران؛ نظریه‌پردازی داده بنیاد
۷ مقصود فراستخواه تحولات بین نسلی در زندگی علمی دانشگاهی در ایران
۸ یعقوب انتظاری ارزیابی اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه محور براساس الگوی مفهومی طراحی شده: مورد استان تهران
سال ۱۳۹۴
۱ سیدهادی مرجائی پیمایش ملی وضعیت سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان: مطالعه طولی
۲ محمدجواد صالحی رتبه‌بندی استان های کشور براساس شاخص توسعه انسانی (با تأکید بر ارزش پولی سرمایه انسانی) 
۳ معصومه قارون امکان سنجی مطالعات تعقیبی دانش آموختگان آموزش عالی
۴ یعقوب انتظاری ارزیابی اشتغال پذیری فارغ التحصیلان جدید دانشگاههای صنعتی: مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شریف
۵ احمدعلی یزدان پناه بررسی تطبیقی نظامهای جمع آوری و انتشار آمار و اطلاعات آموزش عالی در ایران و جهان
سال ۱۳۹۳
۱ سید هادی مرجایی بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای در محیط های علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
۲ غلامرضا ذاکرصالحی مطالعات بازنگری و اصلاح قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
۳ یعقوب انتظاری ارزیابی اشتغال پذیری رشته های فنی و مهندسی
۴ مقصود فراستخواه آینده پژوهی آموزش عالی ایران: بررسی روندها، مساله ها و چالش ها، با تاکید بر راهبردهای خلق آینده مطلوب
۵ غلامرضا ذاکرصالحی بررسی مسایل و مشکلات حقوقی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی و پیشنهاد راهکارهای حقوقی برای رفع آنها
۶ مقصود فراستخواه فهم معنای پدیدارشناختی کیفیت دانشگاه  ایرانی در ذهن دانشجویان؛ مورد دانشگاه شهید بهشتی 
۷ نسرین نورشاهی بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن
۸ مهرناز روشنایی بررسی ارتباط دانش و مهارت های دانشجویان دوره لیسانس رشته شیمی
۹ سیما بوذری آسیب شناسی پراکنش مراکز آموزش عالی با تأکید بر توسعه پایدار شهری
سال ۱۳۹۲
۱ یزدان ابراهیمی بررسی چگونگی توزیع یارانه‌ها در نظام آموزش عالی ایران و ارائه راهکارهای مناسب آن
۲ یعقوب انتظاری برآورد سهم ارزش افزوده صنعت دانش از توسعه ناخالص داخلی ایران
۳ حیدری عبدی بررسی ابعاد سازگاری دانشجویان خوابگاهی و تأثیر آن بر کیفیت روابط بین فردی در دانشجویان با موفقیت بالا و پایین تحصیلی 
۴ غلامرضا ذاکرصالحی مطالعه و تدوین راهبرد جذب دانشجویان خارجی در ایران برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ 
۵ مهرناز روشنایی بررسی همبستگی بین انگیزه درونی و استقامت دانشجویان: موردکاوی دانشجویان رشته زیست‌شناسی شهر تهران
۶ رحمت‌ا... صدق سروستانی آسیب‌شناسی و نیازسنجی زندگی دانشجویی در دانشگاه‌های تهران و مازندران
۷ معصومه قارون ارزیابی سواد یادگیری دانش‌آموختگان رشته‌های فنی مهندسی از طریق سنجش شایستگی‌های کانونی و حرفه‌ای آنان
۸ مقصود فراستخواه آسیب‌شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه‌ها و ارائه الگوی مطلوب مشارکت
۹ سیدهادی مرجایی بررسی تجارب دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های امریکا و تدوین الگویی برای دانشگاه‌های ایران
۱۰ نسرین نورشاهی سیر تحول آموزش عالی آمریکا، تجارب موفق و راهکارهایی برای ایران: مورد کاوی سیاستگذاری آموزشی و برنامه‌های راهبردی دو دهه ۱۹۹۰-۲۰۱۰
۱۱ محمدجواد صالحی جایگاه هزینه های آموزش عالی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی
۱۲ داود حاتمی بررسی وضعیت محتوایی درس فارسی دانشگاهی: مطالعه اهداف درس، واکاوی موضوعی متون و ارائه الگویی پیشنهادی برای تدوین
سال ۱۳۹۱
۱ مهرناز روشنایی بررسی ارتباط روش‌های مؤثر آموزش و رشد قابلیت های دانشجویان
۲ محمدجواد صالحی ارائه الگویی برای اندازه‌گیری موجودی سرمایه انسانی و برآورد آن در ایران
۳ یعقوب انتظاری ارزیابی پیشرفت علوم و فناوری براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴
۴ احمدعلی یزدان‌پناه مطالعه و مقایسه طرح‌های تربیت فرهنگی به منظور ارائه راهکارهای بهبود از دیدگاه مدیران فرهنگی، موردکاوی: دانشگاه‌های هدف در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران
سال ۱۳۹۰
۱ نسرین نورشاهی طراحی راهکارهای عملیاتی برای رشد حرفه‌ای اعضای هیأت علمی
۲ یزدان ابراهیمی تحلیل و تبیین اثر آموزش عالی بر توسعه انسانی 
۳ یعقوب انتظاری ارائه الگویی برای هدفمندسازی تأمین مالی آموزش عالی توسط دولت بر پایه کارایی و عدالت
۴ معصومه قارون شناسایی ویژگی‌های سرمایه انسانی برای نیل به اقتصاد مبتنی بر دانش در ایران: مورد کاوی صنایع ساخت شهر تهران
۵ احمدرضا روشن ارائه الگویی برای توسعه آموزش عالی و براساس نظریه نهادگرایی 
۶ یوسف محمدنژاد بررسی وضعیت زبان فارسی به مثابه زبان علمی و راهکارهای ارتقای آن
۷ نسرین نورشاهی ارزیابی دوره‌های دکتری مشترک با دانشگاه‌های خارجی و ارائه راهکارهای تقویت آن
۸ داود حاتمی بررسی وضعیت موجود میان میان‌رشته‌ای‌ها در نظام آموزش عالی ایران
۹ حمید جاودانی طراحی و اعتبارسنجی الگوی بهینه سیاستگذاری نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
۱۰ هادی مرجایی بررسی وضعیت اخلاق علم در دانشگاههای منتخب ایران
سال ۱۳۸۹
۱ معصومه قارون تدوین الگویی برای تعیین منابع مورد نیاز فعالیت‌های علوم، تحقیقات و فناوری
۲ سیما بوذری ارائه الگویی برای متناسب‌سازی توسعه آموزش عالی بر مبنای آمایش سرزمین با بهره‌گیری از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی
۳ احمدرضا روشن بررسی وضعیت عدالت در نظام آموزش عالی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن
۴ رحیم دباغ بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا: مطالعه موردی مالزی، هند، ترکیه، پاکستان، آذربایجان و رژیم صهیونیستی
۵ مقصود فراستخواه نظام درجه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها
۶ مریم حسینی بررسی و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه در بخش آموزش عالی دولت، غیرپزشکی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۷ محمد خدابخشی طراحی سیستم درجه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاهها (مورد گروه‌های آموزشی ریاضی)
۸ یعقوب انتظاری طراحی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
۹ مقصود فراستخواه بررسی و طراحی نظام برنامه‌ریزی بر پایه تحلیل سناریوها مبتنی بر آینده‌اندیشی در دانشگاه‌
۱۰ غلامرضا ذاکرصالحی سنخ شناسی دیدگاه نویسندگان ایرانی در زمینه بومی‌سازی علم
سال ۱۳۸۸
۱ نسرین نورشاهی بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری و علمی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
۲ سیما بوذی امکان‌سنجی لابراتوار سیستم اطلاعات جغرافیایی در آموزش عالی کشور
۳ غلامرضا ذاکرصالحی بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی‌ترین مسائل آن در ایران
۴ احمد حیدری عبدی پیگیری بیانات مقام معظم رهبری در حوزه مأموریت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۵ فهیمه فهیم یحیی ارزیابی وضعیت امکانات مالی دولتی در بخش آموزش عالی
۶ محمدجواد صالحی الگویی برای اندازه‌گیری موجودی سرمایه انسانی و برآورد آن در ایران
۷ مقصود فراستخواه بررسی حلقه‌های گمشده در فرایندهای لازم برای تضمین کیفیت آموزش عالی
۸ مریم نظری طرح درس و مبانی تدریس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
۹ نسرین نورشاهی بررسی طبقه‌بندی عناوین و کد رشته‌های تحصیلی برحسب گروههای یونسکو
۱۰ سیما بوذری ارزیابی وضعیت امکانات فیزیکی (کالبدی) بخش آموزش عالی
۱۱ احمدرضا روشن گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
سال ۱۳۸۷
۱ حمید جاودانی بررسی الزامات جهانی شدن و چالش‌های اساسی پیش روی آموزش عالی
۲ احمدرضا روشن تحلیل و بررسی برنامه‌های توسعه کشور در بخش آموزش عالی بعد از انقلاب
۳ نسرین نورشاهی بررسی وضعیت شاخص‌های کمّی و کیفی آموزش عالی و مقایسه آن با آموزش عالی ایران
۴ محرم آقازاده مطالعه نظام‌های برنامه‌ریزی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در کشورهای منتخب
۵ یعقوب انتظاری بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد مبتنی بر دانایی با آموزش عالی
۶ غلامرضا ذاکرصالحی بررسی وضعیت گذشته و موجود بخش پژوهش و ارزیابی عملکرد برنامه چهارم
۷ مریم حسینی بررسی وضعیت گذشته و موجود بخش آموزش عالی و ارزیابی عملکرد برنامه چهارم
۸ زهرایی بررسی وضعیت گذشته و موجود بخش فناوری و ارزیابی عملکرد برنامه چهارم
۹ رضا محمدی بررسی و ضعیت ارزیابی، کیفیت، شفافیت و پاسخگویی در آموزش عالی
۱۰ بهزاد سلطانی بررسی چالش‌های آموزش عالی و فناوری در جهت‌گیری آینده
۱۱ رضا نوروززاده بررسی و مطالعه اسناد بالادستی و استنتاج سیاست‌هایی برای تدوین بخش آموزش عالی، برنامه پنجم
۱۲ محمد علیزاده بررسی بازار کار و تعادل عرضه و تقاضای نیروی انسانی شاغل
۱۳ احمدعلی نعمتی راهکارهای ارتقای تعامل دولت، دانشگاه و صنعت؛ چارچوبی برای برنامه پنجم سازندگی
۱۴ یعقوب انتظاری  هدف‌ها و سیاست‌های کمی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در برنامه پنجم
۱۵ حمید جاودانی تدوین سیاست‌ها و اهداف کیفی بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
سال ۱۳۸۶
۱ دکتر احمد پارسیان طراحی نظام جمع­ آوری آمار آموزش عالی
۲ دکتر یحیی طالبیان طراحی و اعتبار بخشی برنامه آموزشی دوره دکترای پیوسته زبان و ادبیات فارسی
۳ دکتر مقصود فراستخواه طراحی نظام ارزیابی در دانشگاه
۴ دکتر رضا نوروززاده طرح ارتقای نظام منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۵ دکتر حمید جاودانی بررسی وضعیت سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران به منظور تدوین راهبردها و راهکارهای مناسب
۶ احمدرضا روشن بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با تاکید بر عوامل اقتصادی – اجتماعی
۷ دکتر محرم آقازاده طرح تدوین راهنمای عملی برنامه ریزی و اصلاح برنامه درسی در سطح دانشگاه های کشور
۸ یوسف محب زادگان بررسی تحلیلی میزان موفقیت طرح پذیرش برگزیدگان (رتبه های اول تا سوم) کشوری جشنواره‌های خوارزمی و رازی و رتبه‌های اول تا سوم مسابقه‌های علمی و بین‌المللی در دوره‌های آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این طرح
۹ مریم حسینی لرگانی مستندسازی و ارائه الگوی تسهیم اطلاعات و دانش حاصل از فرایند تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری از طریق اقدام پژوهی
۱۰ دکتر مهرناز روشنایی بررسی تأثیر انگیزش و خودتنظیمی در موفقیت و عملکرد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی
۱۱ دکتر غلامرضا ذاکرصالحی بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حقوق مالکیت فکری در ایران و تدوین نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن آن
۱۲ دکتر کورش فتحی واجارگاه بررسی ساختار نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی و ارائه ساختار مناسب در ایران
۱۳ دکتر مقصود فراستخواه بررسی تاثیر ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی غیر علوم پزشکی بر کم و کیف فرایند برنامه ریزی آموزش عالی...
۱۴ دکتر نسرین نورشاهی طراحی و تبیین نظام پشتیبانی تصمیم گیری انتخاب روسای دانشگاه‌های ایران
۱۵ دکتر مقصود فراستخواه بررسی اجمالی وضعیت ارزیابی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تدوین سند جامع نظام ارزیابی آموزش عالی
سال ۱۳۸۵
۱ علیرضا علیزاده هزینه سرانه دانشجو: قسمت دوم طراحی و پیاده سازی سیستم نرم افزاری
۲ دکتر غلامرضا ذاکر صالحی بررسی راهکارهای اجرایی تحقق ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه در جهت استقلال دانشگاه‌ها
۳ دکتر مهدی الوانی بازنگری برنامه­های آموزش مدیریت در سطح دکتری در دانشگاههای کشور و ارائه برنامه های مناسب
۴ معصومه قارون طراحی الگو برآورد هزینه سرانه دانشجویی
۵ علی گلی سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی آموزش عالی ایران
۶ احمد حیدری عبدی بررسی موانع توسعه علمی کشور در دوره معاصر
۷ احمدرضا روشن راههای تحقق استقلال مالی دانشگاه‌ها
۸ احمدرضا روشن امکان‌سنجی پوشش تحصیلی آموزش عالی به بالاتر از ۳۰ درصد و اصلاح شاخص نسبت دانشجو به جمعیت
۹ دکتر نسرین نورشاهی مروری بر ساختار، و شاخص‌های انتخاب و انتصاب روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ایران و جهان و طراحی مفهومی نظام پشتیبانی انتخاب و انتصاب روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران
۱۰ مصطفی یوسفی نرم افزار راهنمای برنامه ریزی راهبردی
۱۱ مریم حسینی جایگاه زنان در سمت‌های مدیریتی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۲ دکتر مهرناز روشنایی بررسی میان سازگاری دانشجویان بومی وغیر بومی با دانشگاه
۱۳ دکتر عباس بازرگان طراحی و تدوین طرح بررسی کیفیت آموزش عالی فراملی در ایران
۱۴ احمد حیدری عبدی بررسی تحولات جنبشهای دانشجویی در ایران
۱۵ احمد داوری اردکانی تدوین گزارش ملی آموزش عالی ایران ۱۳۸۴
۱۶ دکتر مهرناز روشنایی بررسی ارتباط بین رهیافتهای یادگیری دانشجویان، نیازهای آموزشی و نتایج آموزشی آنان
۱۷ سید مهدی اسماعیلی طراحی نظام پیشنهادات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۸ مریم حسینی بررسی عملکرد بخش آموزش عالی با توجه به برنامه چهارم توسعه
۱۹ احمد رضا روشن بررسی راههای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش آموزش عالی کشور
۲۰ احسان ملیحی طراحی نظام پیشنهادات و مهندسی مجدد در فرایندهای سازمانی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۲۱ مصطفی یوسفی برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲۲ معصومه قارون تدوین ضوابط عملیاتی برای برآورد نرم هزینه سرانه دانشجویی
سال ۱۳۸۴
۱ حمید رضا ربیعی سیستم اطلاعات و آمار آموزش عالی
۲ سعیدرضایی شریف آبادی ساماندهی کتابخانه
۳ غلامرضا ذاکر صالحی بررسی راهکارهای توسعه سرمایه انسانی
سال ۱۳۸۳
۱ دکتر حسین صادقی سقدل مطالعات اولیه سند فرابخشی تمهید شرایط حفظ نخبگان
۲ پرویز مفتون تدوین گزارش ملی آموزش عالی به زبان انگلیسی
۳ دکتر سعید حسین‌پور کاشانی تحلیل و ارزیابی فرآیند برنامه آموزشی و پژوهشی دردانشگاههای کشور (۱۳۸۳ – ۱۳۷۶)
۴ مریم حسینی لرگانی اجرای طرح پژوهشی ارزیابی برنامه های دانشگاهی
۵ احمد داوری اردکانی تدوین و تنظیم تقویم تاریخی آموزش عالی
۶ حمید رضا آراسته رفتارهای رهبری و مدیریت در میان رؤسای دانشگاههای دولتی
۷ معصومه قارون بررسی و برآورد اثر ویژگیهای اقتصادی اجتماعی خانوار بر تقاضاهای ورود به آموزش عالی
۸ اردشیر گراوند فراتحلیل مطالعات انجام یافته در زمینه سرمایه اجتماعی
۹ نسرین قطبی فاز نهایی محاسبه هزینه سرانه دانشجویی جهت تدوین الگوی
۱۰ هادی مرجایی سنجش خود اثربخشی در تصمیم گیریهای شغلی دانشجویان دانشگاهها
سال ۱۳۸۲
۱ مهرناز روشنایی بررسی ارتباط بین قابلیت ادراک و کنترل فرآیندهای شناختی بین دانشجویان پژشکی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و بررسی ارتباط بین قابلیت‌های فراشناختی و شناختی دانشجویان
۲ دکتر جعفرکیوانی عملکرد آموزش عالی طی سالهای ۸۰-۱۳۷۰ و تعیین وضع موجود و چشم انداز آینده در صورت ادامه روندها
۳ عصمت فاضلی امکان آموزش مجازی در دانشگاه‌های ایران
۴ دکتر سعید خواجه ای  امکان سنجش فرآیند آموزش کارکنان در شرکت ملی پالایش و پخش 
۵ سید محمد اعتمادی بررسی چالش‌های فراروی نظام آموش عالی در پیشبرد و تحقق خط مشی‌های برنامه چهارم توسعه
۶ محمد حسن پرداختچی بررسی و مقایسه میزان موفقیت دوره‌های دکتری پیوسته در رشته های بیوتکنولوژی فنی و ریاضی از دیدگاه – دانشجویان – اساتید
۷ دکتر محمد میرزایی  توسعه ابزار نمونه گیری مطالعات دانشگاهی در مراکز استانهای کشور ...
۸ هادی مرجایی بررسی وضعیت سرمایه‌های اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران
۹ حمید رضا ربیعی تهیه REP برای طرح مطالعه، طراحی و راه‌اندازی سیستم مدیریت اطلاعات
۱۰ علیرضا محسنی تبریزی اتیولوژی و اپیدمیولوژی اعتیاد در خانواده‌های تهرانی با تأکید برشیوه، عوامل نگهدارنده، عوامل خطرزا، اختلاف همراه و پتولوژی خانواده
۱۱ یوسف محمدنژاد گزارش ملی آموزش عالی
سال ۱۳۸۱
۱ اشرف السادات موسوی لر طراحی و اجرای گزارش ملی آموزش عالی به زبان فارسی
۲ دکتراحمداسدی زاده طراحی و تدوین پرسشنامه مربوط به ردیابی فارغ التحصیلان تهیه راهنمای ورودی اطلاعات و کدبندی تهیه گزارش توجیهی
۳ جلیل رخشانپور طراحی بسته‌های نرم افزاری و تهیه جزوات راهنما
۴ رضا منیعی اجرای طرح پژوهشی ایجاد و راه اندازی Hom page
۵ حمیدرضا آراسته الگوی اعزام در ایران و مقایسه آن با سایرکشورها
۶ یوسف محمدنژاد تدوین گزارش ملی آموزش عالی
۷ محمود مهرمحمدی بررسی افزایش دسترسی بر آموزش عالی
۸ دکتر علی فتحی بررسی میزان موفقیت طرح تحلیل همزمان در دانشجویان مستعد و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضع موجود
۹ سید حمید خداداد حسینی نظام توسعه علمی کشور، بررسی و مطالعه کلان نظام آموزشهای علمی – کاربردی
۱۰ اشرف السادات موسوی لر تعیین استانداردهای آموزشی تدوین و طراحی گزارش ملی به زبان انگلیسی 
۱۱ داود حاتمی سالنامه آموزش عالی سال ۱۳۸۰
۱۲ فاطمه باقریان منزلت اجتماعی و جایگاه هیأت علمی در ایران
۱۳ دکترمجتبی منشی زاده گزارش ملی آموزش عالی به زبان انگلیسی
۱۴ احمد حیدری عبدی بررسی اهداف و علمکرد برنامه‌های توسعه آموزش عالی
۱۵ یزدان ابراهیمی شاخص‌های آموزش عالی در ایران (۸۰-۷۱)
۱۶ نسرین قطبی محاسبه هزینه سرانه دانشجویی جهت تدوین الگوی مشترک
۱۷ دکتر مهشید رسوخی تجدید و به هنگام کردن کتاب راهنمای آموزش عالی
۱۸ محمد جواد صالحی محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی
۱۹ فریدون رحیم زاده اسلامی شدن مراکز آموزشی
۲۰ کاظم رسول زاده بررسی رابطه بین نمات کنکور سراسری
سال ۱۳۸۰
۱ دکتر جلیل شاهی همکاریهای کرواس در IT
۲ اشرف السادات موسی لر طراحی و تکمیل راهنمایی آموزش عالی ایران
سال ۱۳۷۹
۱ عقیلی ملکی فر تدوین پیش نویس لایحه اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تقدیم به مجلس محترم شورای اسلامی
۲ فریدون رحیم زاده تهیه سالنامه آموزش عالی
۳ دکتر جغتایی بررسی تأثیرات متقابل مهندسی عمران، نظام آموزش و پژوهش مهندسی عمران در دانشگاههای دولتی کشور
۴ یوسف محمدنژاد برری نقش تربیتی – پرورش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
۵ نسرین قطبی محاسبه هزینه سرانه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه تهران طی سال ۷۵-۷۴
۶ مرتضی مردیها بررسی پایان‌نامه‌های دوره دکتری علوم از حیث میزان مطابقت با استانداری تحقیق
۷ رحیم دباغ بررسی تحولات اشتغال و بیکاری‌های رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بخش اقتصادی استانهای کشور
۸ سیما بوذری تحلیلی بر جایگاه زنان در فعالیت دوره‌های تحقیقاتی کشور و بررسی مسایل و مشکلات آنان
۹ احمدرضا روشن بررسی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده با موفقیت دانشجویان در ورود به دانشگاه و پیشرفت تحصیلی
۱۰ محمد قهرمانی ارزیابی کارایی درونی دوره‌های تحصیلات تکمیل دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم
۱۱ شهلا کاظمی پور ارزیابی دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان و اعضای هیأت علمی دوره‌های دکتری داخل نسبت به کارائی دروس آموزش این دوره‌ها
۱۲ حمید رضا آراسته بررسی همکاری دانشگاه و صنعت در ایران
۱۳ فاطمه داداشیان تنظیم و تدوین چاپ گزارش ملی مصور آموزش عالی ایران در سال ۹۹-۹۸ به زبان انگلیسی
۱۴ مصطفی ایمانی بررسی انجام مطالعه تحقیق و پشتیبانی علمی – کارشناسی در مراحل بررسی پیش نویس لایحه تغییر ساختار وزارت علوم، در کمیسیون لوایح هیأت دولت و کمیسیون آموزش، تحقیقات مجلس شورای اسلامی
۱۵ معصومه قارون تحلیل عوامل مؤثر تقاضای اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و برآورد کشش آن نسبت به قیمت خدمات آموزش عالی
۱۶ یزدان ابراهیمی بررسی تمایل دانشجویان فارغ التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف در رشته‌های الکترونیک کامپیوتر خارج از کشور
۱۷ یعقوب انتظاری تحلیل تأثیر تکنولوژی بر بازار نیروی کار متخصص در ایران
۱۸ محمد نادریانها برآورد تعداد اعضای هیأت علمی موردنیاز دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۱۹ مقصود فراستخواه بررسی رشد و توسعه دانشگاه در بستر نیازهای جامعه بومی و پویایی آنان از نظر تحول محتوای آموزشی متناسب با پیشرفت علوم، تغییر نیازهای جامعه
۲۰ رضا منصوری تبدیل یک دانشگاه موجود به یک جزیره کیفیت
۲۱ مهشید رسوخی راهنمای آموزش عالی
۲۲ احمد داوری اردکانی دانشنامه مشاهیر آموزش عالی ایران
۲۳ محمد جواد صالحی برآورد سهم نیروی انسانی متخصص در رشد  اقتصادی کشور
۲۴ عصمت فاضلی چگونگی روند مشاوره و راهنمایی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی ایران
۲۵ حمید رضا آراسته بررسی رضایت شغلی و عوامل جذب اعضای هیأت علمی فارغ التحصیلان خارج از کشور
۲۶ عصمت فاضلی بررسی وضعیت شغلی، علمی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی
۲۷ حسین غریبی طراحی و پیاده سازی پایگاه وب سایت
۲۸ مهدی اخلاقی بیست برنامه دوره های علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی پیوسته
۲۹ مهدی اخلاقی چهل برنامه دوره های علمی – کاربردی در مقاطع کاردانی پیوسته
۳۰ مرتضی مردیها بررسی وضعیت تدوین و تحقیق دوره های دکترای علوم انسانی
سال ۱۳۷۸
۱ سیدعباس شجاع الساداتی طرح ارزیابی درونی بخش مهندسی شیمی  دانشگاه تربیت مدرس
۲ محمدجواد صالحی سهم نیروی انسانی متخصص در رشد اقتصادی
۳ عصمت فاضلی  چگونگی روند مشاوره و راهنمایی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران
۴ محمدباقر غفرانی نیازسنجی و سیاستگذاری توسعه نیروی انسانی متخصص
۵ عصمت فاضلی بررسی وضعیت شغلی و علمی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاههای دولتی
۶ عقیل ملکی فر تدوین پیش نویس لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
۷ محمدباقر غفرانی سیاست گذاری کلان علمی و تکنولوژی کشور
سال ۱۳۷۷
۱ محمد قهرمانی اجرای طرح تحقیقاتی محاسبه شاخصهای فراگردی
۲ محمدباقر غفرانی سیاست گذاری کلان علمی کشور و خط مشی های آموزش عالی
۳ دکتر قاضی طباطبایی طرح ارزیابی  دانشجویان از تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاهها، آزمون اجرایی، اعتبار.....
۴ نسرین نورشاهی بررسی ساختارعملکرد شورایعالی برنامه ریزی آموزش عالی از بدو تأسیس تا کنون
۵ سیما بوذری بررسی راههای توسعه آموزش عالی در مناطق محروم
۶ معصومه قارون بررسی اثرات سیاستهای تعدیل اقتصادی بر آموزش عالی
۷ یعقوب انتظاری بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای سرمایه گذاریهای شرکتهای صنعتی در تحقیقات دانشگاهی
۸ عصمت فاضلی بررسی ساختار برنامه ریزی آموزشی و درسی رشته روانشناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا
۹ سیما بوذری طرح تحلیل بر سهم زنان در فعالیتهای تحقیقاتی کشور و بررسی مسائل و مشکلات آنان
۱۰ رحیم دباغ طرح برآورد سهم نیروی انسانی متخصص در ارزش افزوده
۱۱ دکتر جغتایی بررسی وضعیت رشته مهندسی عمران در دانشگاههای ایران
۱۲ محمد قهرمانی  روند شاخصهای آموزش عالی دولتی در ۳۰ سال گذشته
۱۳ مصطفی اجتهادی بررسی آموزشهای علمی- کاربردی
۱۴ مریم رفعت جاه بررسی جایگاه آموزش عالی خصوصی در نظام آموزش عالی ایران
۱۵ دکترمحمودقاضی طباطبایی ارزیابی کارآیی آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد
۱۶ مرتضی مردیها بررسی وضعیت تحقیق و تدریس در دوره های دکتری علوم انسانی
۱۷ عبدالرضا صالحی بررسی وضعیت موجود سیستم آماری آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تلفیق داده های آن با آموزش عالی دولتی
۱۸ محمدجواد صالحی بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
۱۹ مقصود فراستخواه دانشگاه و جامعه
۲۰ مصطفی اجتهادی  تحلیل حدود اختیارات مدیران دانشگاههای زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۲۱ حمید رضا آراسته بررسی فرایند مدیریت در دانشگاههای کشور
۲۲ یزدان ابراهیمی بررسی کارایی آزمون سراسری دانشگاههای دولتی
۲۳ مقصود فراستخواه بررسی نحوه شناسایی و پرورش استعداد درخشان
۲۴ احمد حیدری عبدی بررسی نگرش اعضای هیأت امنای دانشگاههای کشور درباره قانون تشکیل هیأتهای امنا و عملکرد آن در امور دانشگاهها
۲۵ عبدالرضا صالحی مقایسه آموزش عالی کشور با نظامهای فدرالی
۲۶ محمد قهرمانی بررسی و تحلیل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی
سال ۱۳۷۵
۱ محمدعلی نایلی نوع اثر راهبری مدیریت مؤثر در سازمانها
۲ معصومه قارون بررسی راههای تأمین منابع مالی دانشگاهها
۳ احمد حیدری عبدی بررسی نظرات مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاههای اردبیل و لرستان در مورد مسایل و مشکلات دانشگاهها در جذب اعضای هیأت علمی .....
۴ مینو غیاثی  بررسی عوامل بر بهره وری آموزش عالی
۵ عبدالرضا صالحی تصویری کلی از سیاستگذاری آموزش عالی ایالتی
سال ۱۳۷۳
۱ هادی شیرازی بهشتی ویرایش مراکز توسعه و ارتقاء کارایی اعضاء هیأت علمی در دانشگاهها
۲ نسرین نورشاهی محاسبه نرخ افت تحصیلی دانشگاهها
سیدمحمدحسن مصطفوی 
۳ دکتر مرتضی امین فر بررسی وضعیت فارغ التحصیلان رشته روانشناسی
۴ دکتر علی تقی پور ظهیر فرم آموزش در آینده
۵ مهندس عبدالحسین نفیسی تحلیل بر افت تحصیلی دانشجویان
۶ دکتر سیدمحمد میرکمالی تحلیلی بر ارتباط صنعت و آموزش عالی
۷ سمیرا کلهر مقایسه کارکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه مناطق
۸ دکتر اسرافیل کسرایی تخصیص بهینه بودجه بین دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی
۹ رحیم دباغ بررسی عوامل مؤثر اقتصادی- اجتماعی بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران
۱۰ عبدالرضا صالحی بررسی دوره های آموزش عالی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور
۱۱ پروین احمدی  بررسی وضعیت تربیت و تأمین هیأت علمی در برنامه دوم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات دولتی غیر پزشکی
۱۲ مجتبی بهنام  پور بررسی کارایی درونی گروههای آموزشی دانشگاه تهران
سال ۱۳۷۲
۱ اکرم الملوک لاهیجانیان بررسی عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مستقل از وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
۲ دکتر عباس بازرگان بررسی تبار اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران
۳ دکتر محمود طالقانی  اطلس کارتوماتیک آموزش عالی کشور 

کلیدواژه ها: طرح های پژوهشی | طرح پژوهشی |