حوزه فعالیت - حوزه فعالیت
حوزه فعالیت واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی کشور(GIS – HE) :
  • مشارکت در تصمیم گیری و سیاست گذاری مدیریت نظام علم و فناوری کشور
  • تهیه و اجرای طرح های پژوهشی در راستای آمایش آموزش عالی
  • تهیه و تولید نقشه ها و گزارشات موضوعی و تخصصی با تاکید بر آمایش
  • برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز کاربران سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بخش آموزش عالی
  • ارائه و اجرای کارگاه آموزشی و پژوهشی در بخش آموزش عالی کشور
  • برگزاری نمایشگاه های تخصصی