اعضای اصلی واحد - اعضای اصلی لابراتوار
کارشناسان واحد GIS

آقای آیدین تاتاری
آقای آیدین تاتاری