استراتژی و اهداف - استراتژی و اهداف
  • تعادل بخشی در توزیع جمعیت آموزشی-پژوهشی و پراکنش آن در پهنه سرزمین با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف
  • استفاده بهینه از ظرفیت‌های زیربنایی موجود در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با تاکید بر پتانسیل های مناطق
  • تحلیل فضایی امکانات زیربنایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متناسب با ویژگی های منطقه
  • تحلیل های آمایشی به منظور استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها و توانایی‌های محیطی در راستای تأسیس و یا گسترش رشته‌های دانشگاهی
  • ساماندهی و هدایت هدفمند دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (آموزشی-پژوهشی) در سطح کشور و منطقه
  • مکان گزینی بهینه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی-پژوهشی در سطح کشور
  • ترویج وگسترش تعاملات برنامه ریزی آمایشی و برنامه ریزی آموزش عالی
  • تهیه اطلس ادواری آموزش عالی (آموزشی-پژوهشی)
  • تحلیل فضایی شاخص های آموزش عالی
AWT IMAGE