فعالیت‌های انجام گرفته - شرح فعالیت‌های انجام گرفته
  • مطالعات شناخت، نیازسنجی  واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی کشور
  • طراحی مدل مفهومی مطالعات  پژوهشی ، آموزشی و کالبدی نظام آموزش عالی کشور

 AWT IMAGE

  • طراحی، پیاده سازی  و راه‌اندازی پایگاه داده آموزش عالی به منظور بهره برداری در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

  • مکانیابی شهرهای دانشگاهی در استان تهران با بهره گیری از GIS

AWT IMAGE

  • مکانیابی و ساماندهی خوابگاه های دانشگاه های آموزش عالی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران با بهره گیری از GIS

AWT IMAGE

  • تهیه اطلس ادواری آموزش عالی
  • تحلیل فضایی و ساماندهی رشته های آموزش عالی
  • گزارش موضوعی مطالعه جامع تحلیل فضایی استانی مراکز آموزش عالی با رویکرد آمایشی
  • بررسی شاخص ها و تحلیل آن ها