صفحه اصلی - معرفی واحد

مطالعات صورت گرفته درساختار نظام آموزش عالی کشور، ضرورت بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی را درامرمکان گزینی، گسترش و توسعۀ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با رویکرد آمایشی ضروری دانسته و دراین راستا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با تاکید مقام عالی وزارت، اقدام به تاسیس واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی (GIS - HE) در سال ۱۳۸۷ نمود.

واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی (GIS - HE) نیز به منظور تحقق اهداف و رسالتهای کلان وزرات علوم، تحقیقات ـ فناوری و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تلاش دارد به عنوان واحدی تحقیقاتی و مشاوره ایی و پیشرو در حوزۀ مطالعات برنامه ریزی و آینده اندیشی با همفکری و همکاری علمی و از طریق تعامل خلاق با دیگر ارکان وزارت متبوع و نهادهای علمی درسطح ملی، منطقه ایی و بین المللی موجبات رضایت حرفه ایی خود و سایر ذی نفعان را فراهم آورد. این گروه به عنوان یک بازوی یاری دهنده و حامی در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی، خود را نسبت به بهبود و توسعه کمی و کیفی نظام علمی کشور متناسب با رویکرد آمایشی مسئول می داند.