ساختار آموزشی - لیست اساتید

مدیر گروه

آقای دکتر رضا منیعی
آقای دکتر رضا منیعی
کارشناس مسئول

خانم شادی روحانی
خانم شادی روحانی
لیست اساتید براساس حروف الفبا

آقای دکتر یزدان ابراهیمی آقای دکتر یعقوب انتظاری آقای دکتر حمید جاودانی
آقای دکتر یزدان ابراهیمی آقای دکتر یعقوب انتظاری آقای دکتر حمید جاودانی

آقای دکتر داود حاتمی

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی آقای دکتر احمد سعیدی
آقای دکتر داود حاتمی آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی آقای دکتر احمد سعیدی
آقای دکتر محمد جواد صالحی آقای دکتر مقصود فراستخواه خانم دکتر سمیه فریدونی
آقای دکتر محمد جواد صالحی آقای دکتر مقصود فراستخواه خانم دکتر سمیه فریدونی
خانم دکتر مریم گویا آقای دکتر رضا محمدی آقای دکتر سید هادی مرجائی
خانم دکتر زهرا گویا آقای دکتر رضا محمدی آقای دکتر سید هادی مرجائی