پیام خود را بنویسید

ارکان موسسه

  هیات امنا

 •   وظایف هیأت امنای مؤسسه به شرح مصوبه جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع تشکیل هیأت‌های امنای‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی خواهد بود.

  رئیس مؤسسه

  کارویژه‌ها

 •   اجرای مصوبات هیأت امنا
 •   اجرای مصوبات شورای مؤسسه
 •   پیشنهاد بودجه سالانه مؤسسه
 •   پیشنهاد طرح تشکیلاتی مؤسسه
 •   تعیین برنامه کار واحدهای تابعه مؤسسه و نظارت بر حسن اداره امور
 •   صدور دستور درباره امور استخدامی، مالی و سازمانی مؤسسه
 •   نصب و عزل کارکنان مؤسسه
 •   پیشنهاد آیین‌نامه های لازم به هیأت امنای جهت تصویب
 •   تشکیل جلسات شورای مؤسسه
 •   اقدام برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی و اختصاصی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی و غیره

  شورای مؤسسه

  کارویژه‌ها

 •   تدوین خط مشی کلی مؤسسه
 •   تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا
 •   بررسی و تایید برنامه‌های کلان آموزش عالی کشور برای ارائه به وزیر علوم، تحقیقات وفناوری
 •   بررسی و تایید برنامه‌های علمی، پژوهشی و انتشاراتی موسسه
 •   بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مؤسسه
 •   ارزشیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی مؤسسه
 •   تعیین ضوابط تشکیل سمینارها و کنفرانس‌های علمی و پژوهشی مؤسسه
 •   اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایلی که رئیس مؤسسه به شورا احاله می‌کند
 •   شورا می تواند بنا به ضرورت با تشکیل کمیته های تخصصی، بخشی از وظایف خود را به کمیته های مذکور تفویض کند