پیام خود را بنویسید
 

کارویژه‌ها

  وظایف کلی مؤسسه

 •   جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش در زمینه خط مشی ها و فعالیتهای اجرایی آموزش عالی و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت نیل به اهداف پیشبینی شده به مراجع ذیصلاح
 •   تحقیق در زمینه تواناییهای موجود بخش آموزش عالی و بررسی قابلیتها
 •   ایجاد پایگاه اطلاعات آموزش عالی در چهارچوب وظایف پیش بینی شده، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی آموزش عالی و عنداللزوم انتشار و ارائه آن
 •   پژوهش برای دستیابی به بهترین و مناسب ترین فنون و روشهای برنامه ریزی با مطالعه تطبیقی نظام های آموزش عالی
 •   تحقیق در زمینه منابع تأمین مالی آموزش عالی
 •   تهیه طرح آمایش آموزش عالی کشور و تهیه برنامه های جامع بلند مدت و میان مدت و مکان یابی جهت تأسیس و توسعه مراکز آموزش عالی و اراِئه آن به مراجع ذیصلاح
 •   تحقیق در زمینه عملکرد بخش آموزش و مقایسه آن با اهداف تعیین شده
 •   پژوهش پیرامون عوامل موثر در آموزش عالی نظیر مدیریت ، اعضای هیأت علمی ،دانشجو و کارکنان، تجهیزات، کتابخانه ها و ابنیه و اماکن آموزشی و ...
 •   پژوهش در زمینه انطباق برنامه های آموزش عالی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
 •   پژوهش پیرامون ارتباط زمینه تحصیلی با اشتغال فارغ التحصیلان و تهیه آمار مربوط به نیازهای بازار کار به تخصصهای آموزش عالی و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح
 •   پژوهش در زمینه فعالیتهای انجمنهای علمی و ارائه پیشنهاد به منظور جهت دادن آن در راستای اهداف آموزش عالی کشور
 •   بررسی سمینارهای علمی یا تخصصی در چارچوب وظایف پیش بینی شده
 •   پژوهش درباره معیارهای معتبر مربوط به ساختار مدیریت و تشکیلات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در رابطه با سیاستهای توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی کشور
 •   برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای دانش و مهارت مدیران و برنامه ریزان در بخش آموزش عالی انتشار نتایج تحقیقات و بررسی های انجام شده
 •   گسترش فرهنگ آماری و اطلاع رسانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 •   پژوهش درباره برنامه های علمی و آموزشی برای ترویج فرهنگ اسلامی در محیطهای علمی و دانشگاهی
 •   مطالعه درباره استفاده بهینه ارتباطات بین مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی در داخل و خارج از کشور
 •   مطالعه در کیفیت دروس دانشگاهی از حیث انطباق با نیازهای کشور
 •   مطالعه و پیشنهاد سیاستهای برنامه ریزی آموزش به مراجع ذیصلاح