پیام خود را بنویسید

با مشارکت صاحبنظران: دومین جلسه میز پژوهشی الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1402/5/10 | 

دومین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» برگزار شد.

 

دومین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با حضور دکتر علی باقر طاهری‌نیا رئیس موسسه، دکتر نجف آقایی دبیر شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) و با مدیریت دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه و دبیری مهندس هما فضلی و با حضور اعضای میز به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، فریدونی دستور جلسه را مطرح کرد و سپس در ادامه دکتر سید علی جعفری از مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص سوابق تحصیلی مطالبی را ارائه کرد.
وی به طور مشخص دو سوال در مورد میزان پوشش محتوا (عناوین درسی در حوزه دروس عمومی و دروس تخصصی) و پوشش از نظر آزمون و سنجش و ارتباط افقی و عمودی بین دروس را مطرح و از اعضا درخواست کرد دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح نمایند.
سپس اعضای میز به بحث و بررسی پیرامون این سوالات پرداخته و پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه کردند.

 

کلیدواژه ها: دکتر سید علی جعفری | سنجش و پذیرش متقاضیان | دکتر سمیه فریدونی |