پیام خود را بنویسید
 

چاپ کتاب دانشگاه و شهر

 | تاریخ ارسال: 1401/11/5 | 
کتاب دانشگاه و شهر الگوی تعامل مدیریت شهری تهران با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تالیف محمدجواد صالحی، مقصود فراستخواه و گشتاسب مظفری توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه مولفان در مورد کتاب پنین بیان کرده اند:
در این کتاب فقدان تعاملات مناسب و اثربخش میان مدیریت شهری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده از طریق داده های عینی یعنی شاخص شهرهای پویا و شهرهای جهانی، به لحاظ تجربی، پرابلماتیک بودن مسئله اثبات گردد. در شاخص شهرهای پویا به وضعیت و جایگاه تهران به لحاظ انسجام اجتماعی، برنامه ریزی محلی، اقتصاد، تعاملات بین المللی، سرمایه انسانی، حمل و نقل و محیط زیست پرداخته شده و در شاخص شهرهای جهانی وضعیت تهران به لحاظ رقابت پذیری، کیفیت زندگی، نوآوری و خلاقیت، زیست پذیری و منابع انسانی بررسی شده است.
درپاسخ به چرایی مسئله، رویکرد حاکم سازاگرایی مشارکتی انتخاب شده است. در این رویکرد وضعیت و معانی موجود در ذهن شرکای دو نظام بررسی و برای تصویر وضع مطلوب نیز الگوهای مفهومی و مدلهای ارتباطی متفاوتی در خصوص رابطه دو نظام با ذینفعان در میان گذاشته می شود و سپس سناریوهای مطلوب رابطه دونظام به صورت عملیاتی وضوح پیدا می کند.  

 

 
 

کلیدواژه ها: کتاب | محمدجواد صالحی | مقصود فراستخواه | انتشارات |