پیام خود را بنویسید

در جلسه هیات تحریریه: لیست مقالات دومین شماره فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان مشخص شد

 | تاریخ ارسال: 1401/9/2 | 

دومین جلسه هیات تحریریه فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر یعقوب انتظاری برگزار شد.

 
فصلنامه اقتصاد دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه که با حضور اعضای هیات تحریریه فصلنامه برگزار شد مقرر شد سردبیر فصلنامه با حمایت مالی موسسه برنامه ای برای افزایش ورودی مقالات تدوین و ارائه نماید و اقدامات لازم برای ایجاد مشوق های مادی و معنوی برای نویسندگان فراهم شود.
همچنین در دومین شماره فصلنامه " اقتصاد توسعه دانش بنیان " مقالات زیرمنتشر خواهد شد:

 
• شرکت های دانش بنیان و همسویی آنها با قابلیت های اقتصاد ایران -رویکرد نقشه فضای محصول
• تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه
• بررسی واکنش مخارج آموزشی خانوار به شوکهای حاصل از تحریم: مطالعه استانی
• فرا ارزیابی کیفیت گزارش های ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی ایران
• ارزیابی سطح کارآفرینی دانشگاه های ایران
• نقدی بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت: گسسته از گذشته، بیگانه با حال و گریزان از آینده

گفتنی است پژوهشگران محترم می توانند برای ارسال مقاله و آشنایی بیشتر با فصلنامه "اقتصاد دانش بنیان" به سایت فصلنامه به نشانی https://jud.irphe.ac.ir مراجعه فرمایند.

 

کلیدواژه ها: یعقوب انتظاری | علی باقر طاهری نیا | هیات تحریریه | فصلنامه اقتضاد دانش بنیان |