پیام خود را بنویسید

مراسم بزرگداشت آقای دکتر قاضی طباطبایی