پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

با ارائه گزارش نمایندگان بخش های مختلف: پنجمین جلسه کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

دکتر طاهری نیا: جریان و فرآیند تصمیم سازی برای احکام برنامه هفتم تابع منطق اقتصادی و اجتماعی باشد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه پنجمین جلسه کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری با گزارش نمایندگان بخش های مختلف در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
در این نشست دکتر ردایی نماینده کمیته تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری، دکتر راحمی دبیر کمیته تخصصی حکمرانی، مدیریت و اقتصاد، مهندس محمدی دبیر کمیته تخصصی امور دانشجویان، دکتر آبسالان دبیر کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی و دکتر یزدان پناه دبیر کمیته تخصصی همکاری های علمی بین المللی گزارشی از وضع موجود هر بخش را ارائه کردند و این گزارشات مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
در ادامه دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به ضرورت سوابق و فرآیندها تاکید نمود که کمیته های چندگانه بصورت منظم سوابق جلسات خود را مکتوب و مستند نموده و در اختیار دبیرخانه ستاد قرار بدهند.
وی همچنین یادآور شد که با استفاده از دیدگاهها و نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی باید برای بخش آموزش عالی برنامه هفتم یک دال مرکزی توصیف و پیشنهاد "تعریف نقش پیشران توسعه" برای آموزش عالی از جمله محورهای مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان از کمیته های چندگانه خواست که در طرح پیشنهادات خود سیر گفتگو و منطق اجماع سازی را در پیش بگیرند تا در نهایت بتوانند ایده خود را در قالب احکام پیشنهادی بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه قرار بدهند.