پیام خود را بنویسید
 

دکتر طاهری نیا در نشست معاونین پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی منطقه یک کشور: وزارت علوم از ظرفیت پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی برای توسعه پسا دکتری استفاده کند

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نشست معاونین پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی منطقه یک کشور بر استفاده وزارت علوم از ظرفیت پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی برای توسعه پسا دکتری تاکید کرد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر طاهری نیا در این نشست تصریح کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید از ظرفیت پژوهشگاهها برای افزایش پژوهشگران پسا دکتری بهره بگیرد. وی در ادامه گفت: دوره پسادکتری عبارتست از استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص در دوره انتظار
پیشنهاد دیگر دبیر مجمع پژوهشگاههای ملی کشور عبارت بود از توجه ویژه به پیشگامان علمی، وی با اشاره به موضوع مرجعیت علمی تصریح کرد: در این حوزه باید مشابه ورزش قهرمانی و ورزش همگانی موضوع را مدیریت کرد و از پژوهشگران و پیشگامان علمی بطور خاص حمایت و برای آنان پژوهانه ویژه طراحی کرد.  
دکتر طاهری نیا با اشاره به ضرورت پای بندی به برنامه ها تصریح کرد: دانشگاهها و پژوهشگاهها با چالش خروج از برنامه و عقب ماندن از برنامه های مصوب و راهبردی مواجه هستند و برای این موضوع باید طراحی و اهتمام خاصی به کار گرفت. در همین رابطه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی براساس مصوبه شورای معاونین آمادگی دارد پایبندی دانشگاهها و پژوهشگاهها را به برنامه مصوب رصد و پایش کند.

کلیدواژه ها: مراکز پژوهشی | معاونین پژوهشی دانشگاهها | دکتر علی باقر طاهری نیا | منطقه یک |