پیام خود را بنویسید
 

دکتر طاهری نیا در جلسه شورای پژوهشی مطرح کرد: توسعه ماموریت های موسسه در سال جدید

دکتر طاهری نیا در اولین جلسه شورای پژوهشی از توسعه ماموریت های موسسه در سال جدید خبر داد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر طاهرنیا در اولین جلسه شورای پژوهشی موسسه در سال جدید، ضمن تبریک عید میلاد امام حسن مجتبی (ع)، سال پیش رو را سالی جریان ساز برای موسسه دانست و عنوان کرد: حوزه ماموریت های موسسه در حال توسعه است و این توسعه نیازمند هم افزایی و مساعدت همه اعضای موسسه است.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه ضمن برشمردن برخی از ظرفیت های ایجاد شده همچون: تاسیس اندیشکده آموزش عالی سازمان بسیج اساتید زیر نظر موسسه، شکل‌گیری شبکه متخصصین آموزش عالی به صورت میزهای پژوهشی نوآور، بین رشته ایی و مسئله محور، ماموریت موسسه برای تدوین گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، بهبود وضعیت مالی به نسبت سال‌های گذشته برای مدیریت و راهبری امور پژوهشی در موسسه، اهتمام برای تغییر چارت سازمانی برای افزایش ظرفیت‌های علمی و پژوهشی موسسه و انجام طرح های کوتاه مدت سیاستی توسط اعضای هیئت علمی این ظرفیت ها را بستری مناسب برای ارتقا جایگاه موسسه در نظام آموزش عالی دانست که با کوشایی اعضا و پشتوانه علمی آنان ضمانت اجرایی ماموریت جدید را فراهم می سازد.
در ادامه این جلسه آئین نامه پژوهانه اعضای هیئت علمی (گرنت) با رویکرد انگیزه بخشی در ابتدا و رضایت بخشی در پایان و به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی بروندادهای پژوهشی برای اجرا در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید.

 

کلیدواژه ها: شورای پژوهشی | شبکه متخصصین آموزش عالی | راهبری امور پژوهشی |