پیام خود را بنویسید

در اولین جلسه کمیته ترفیع موسسه در دوره جدید مقرر شد: تدوین شیوه نامه جدید ترفیع موسسه

اولین جلسه کمیته ترفیع در دوره جدید مدیریتی موسسه با حضور اعضا برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه در این جلسه که با حضور دکتر طاهری نیا رئیس موسسه، دکتر اصغر زمانی معاون پژوهشی، دکتر یزدان ابراهیمی مدیر پژوهشی، دکتر احمدرضا روشن نماینده اعضای هیات و دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی و نماینده معاونت پژوهشی وزارت علوم برگزار شد، مقرر گردید با همفکری گروههای پژوهشی موسسه و با بررسی و مطالعه تجارب قبلی و توجه به برنامه های پیش رو شیوه نامه جدید ترفیع اعضای هیات علمی موسسه تنظیم و جهت تصویب در اختیار شورای پژوهشی موسسه قرار گیرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد پرونده های موجود تا اتخاذ و ابلاغ تصمیمات جدید براساس رویه سابق ارزیابی شود.

کلیدواژه ها: کمیته ترفیع |  دکتر علی باقر طاهری نیا |