پیام خود را بنویسید
 

تدوین برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی

◄ در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مسئولیت کارگروه تلفیق برنامه هفتم توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به موسسه محول شد. مشارکت فعال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مراکز درفرآیند تدوین برنامه برای ما مغتنم است. اسنادی که در این بخش در دسترس قرار گرفته است به منظور آمادگی فکری برای مطالعات و هم فکری هاست. در نظام نامه تدوین برنامه ششم توسعه بخش تعاریف آن قابل بهره برداری است. هم چنین به منظور تکمیل جداول و داده های کیفی جدید می توان ازمتن جداول و شاخص های برنامه ششم که در اینجا بارگذاری شده است ایده گرفت.

 

فرم ها دریافت فایل
نظام‌نامه تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
فرم دیدگاه سنجی دانشگاهها
سند تفصیلی برنامه ششم توسعه
پوستر کارگاه تبادل تجربیات در زمینه تدوین برنامه های توسعه کشور با تاکید بر بخش علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه (مروری بر مسیر طی شده و احکام پیشنهادی)
چکیده اسناد فرادستی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری