پیام خود را بنویسید

سخنرانی دکتر مریم حسینی


دکتر مریم حسینی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دیدگاه های خود را در وبینار «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی» ارائه می دهد. این وبینار چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ تا ۱۸ بصورت مجازی برگزار می شود. 
 دکتر جعفر توفیقی و دکتر فرهاد ابراهیم آبادی، دیگر سخنرانان این نشست هستند. 

لینک ورود به نشست: 

کلیدواژه ها: حوزه مهندسی | دکتر مریم حسینی لرگانی | دوره‌های آموزشی برونداد‌ محور | دکتر جعفر توفیقی | دکتر فرهاد ابراهیم آبادی | وبینار |