پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

شفافیت

گزارش ارزیابی عملکرد اطلاعات قراردادها
تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها مناقصات و مزایدات
فهرست قوانین و مقررات سازمان فهرست اموال، دارایی ها و بدهی ها
اطلاعات مدیران و دستگاه نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش
برنامه های توسعه ای و راهبردی فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقا
انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها بانک صورت جلسات
اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه