کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

دکتر طاهری نیا در جلسه با رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مطرح کرد: مطالعات دقیق، جامع و مساله محور باید مبنا و پشتیبان سیاست گذاری و تدوین برنامه های اجرایی حوزه های مختلف وزارت عتف قرار گیرد

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس، دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی و دکتر یزدان ابراهیمی مدیر امور پژوهشی موسسه با دکتر سروش قاضی نوری رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر کوثری معاون پژوهشی مرکز و دکتر سپهر قاضی نوری دیدار نمودند.


 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست دکتر طاهری نیا با اشاره برسابقه طولانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مطالعات حوزه سیاستگذاری آموزش عالی، بر تعامل و هم افزایی موسسه با سایر موسسات دارای ماموریت های مشابه از جمله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تأکید کرد.

وی اضافه نمود: مطالعات دقیق، جامع و مساله محور باید مبنا و پشتیبان سیاست گذاری و تدوین برنامه های اجرایی حوزه های مختلف وزارت عتف قرار گیرد و برای همین منظور موسسات پژوهشی ماموریت محور تاسیس شده است.

در ادامه دکتر قاضی نوری رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن شرح ساختار سازمانی و وظایف و مآموریتهای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارائه گزارشی از مهم ترین برنامه ها و اقدامات مرکز به انتشار آثار علمی، مطالعات علمی و تولید گزارش های سیاستی توسط آن مرکز اشاره کرد.


کلیدواژه ها: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | دکتر سروش قاضی نوری | دکتر رضا منیعی | دکتر علی باقر طاهری نیا | دکتر کوثری | دکتر سپهر قاضی نوری |

مطالب مشابه