پیام خود را بنویسید
 

مصاحبه دکتر اصغر زمانی با خبرگزاری ایسنا

مصاحبه دکتر اصغر زمانی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با خبرگزاری ایسنا را می خوانید با عنوان "سند الگو مبتنی بر شایستگی های مردمان ایران زمین تدوین شده است"

 
استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: یکی از اسناد مهمی که با توجه به اهداف انقلاب اسلامی و لیاقت ها و شایستگی های مردمان ایران زمین تدوین شد سند، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

به گزارش ایسنا، دکتر اصغر زمانی به تبیین جایگاه تربیت نیروی انسانی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و افزود: یکی از اسناد مهمی که با توجه به اهداف انقلاب اسلامی و لیاقت ها و شایستگی های مردمان ایران زمین تدوین شده سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که بر اساس منویات مقام معظم رهبری، تدوین و منجر به شکل گیری طرحی شده که می تواند همگام با توسعه همه جانبه کشور، با تقویت اصول اسلامی و ایرانی همراه باشد.
 


کلیدواژه ها: دکتر اصغر زمانی | ایسنا | شایستگی های مردمان ایران زمین |