پیام خود را بنویسید
 

چاپ کتاب تحولات بین نسلی در زندگی دانشگاهی ایران

کتاب تحولات بین نسلی در زندگی دانشگاهی ایران مطالعه ای در سه نسل استادی به کوشش دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر زهرا محمدی استادیار دانشگاه پیام نور تألیف و به توسط انتشارت موسسه منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در پنج فصل تدوین شده است، در فصل اول کلیات، در فصل دوم مباحث نسلی، در فصل سوم راهبرد پژوهش، در فصل چهارم یافته های مشارکت کنندگان و در فصل پایانی تحلیل و نتیجه گیری مورد بررسی قرار گرفته است. مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده است: این نسل هنجارهای دانشگاهی را اصولا غیرآئین نامه ای می دانند و از بورکراتیزه شدن علم در دانشگاه گله مند هستند و تنش و نگرانی شان از سیاسی شدن و دولت زده شدن امر آکادمیک در ایران، آئین نامه ای شدن همه امور علمی، کاهش فرهنگ نقد و کاهش استقلال فکری و علمی است. این ها از پفکی شدن دانشگاه و پز و بزک تهی از محتوا ناراحت اند و از شیخوخیت شبه علمی رنج می برند. نسبت به سال های گذشته حس حسرتی آشکار و نهان در آنهاست، ترسی از هجوم تکنولوژی به یک جامعه بدون آمادگی های لازم اجتماعی و فرهنگی دارند و از نقش منفی اینترنت در اعمال علمی و آموزشی پژوهشی نگرانند. این ها همچنین با مسآله کیفیت دانشگاه درگیر هستند.

کتاب تحولات بین نسلی در زندگی دانشگاهی ایران، در ۱۵۱ صفحه و با قیمت دویست هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.


کلیدواژه ها: دکتر زهرا محمدی | دکتر مقصود فراستخواه | تحولات بین نسلی |