پیام خود را بنویسید

کتاب دو جلدی آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران میانی و سناریوها منتشر شد

کتاب "آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران مبانی و سناریوها" ویراسته ی دکتر مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دو جلد منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب گزارشی از سی پنل تخصصی میزآینده پژوهی؛ طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۹ است که توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است و مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده است: ما به سوی آینده ای پرتاب می شویم که چه بسا آمادگی زیستن در آن و حتی درکی درست درباره آن نداریم، دانشگاه ها در محیطی با کلان روندها و شگفتی سازهای بسیار غالفگیر کننده کار می کنند. بیشتر تحولات از نوع گسسته و غیرخطی اند. ما با امور نوآیند و نوپدید مواجه خواهیم شد. چگونه می توانیم برای آینده تصمیم بگیریم اگر همه دانش ما منحصر به گذشته است؟ چگونه می توان به آینده عزیمت کرد در حالی که به ایدئولوژی ها و کلیشه ها چسبندگی پیدا کرده ایم؟ آینده پژوهی سامانه ای از سعی عالمانه برای بررسی و فهم روشمند و موثق حوزه های آینده از طریق ایجاد پلتفرمی برای گفتگو و جستجوی رضایت بخش شبکه ذی نفعان اجتماعی است. در این کتاب مدل هایی عملیاتی برای آینده پژوهی در دانشگاه با گزارشی از سی پنل تخصی درباره مسائل آموزش عالی ارائه شده است.

کتاب "آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران میانی و سناریوها" در دو جلد و ۱۴۹۴ صفحه، با قیمت سیصد و شانزده هزار تومان در دسترس علاقمندان می باشد.

 


کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | آینده پژوهی آموزش عالی | آینده پژوهی |