پنل‌های برگزار شده - با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و ششم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار شد

سی و ششمین پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده کسب و کارهای الکترونیکی و مسئولیت دانشگاه" توسط میزآینده پژوهی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست که با حضور جمعی از روسای دانشگاهها، برخی از مدیران ستادی وزارت علوم، اساتید و صاحبنظران آموزش عالی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، رئیس، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی موسسه، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز شنبه مورخ هشتم آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد و به بررسی آینده کسب و کارهای الکترونیکی و مسئولیت دانشگاه پرداخت.