گزارش عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد

گزارش عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت های یازدهم و دوازدهم توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه همزمان با آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از اقدامات و دستاوردهای خود در این مدت منتشر کرد.

این گزارش دو جلدی یک نمای کلی از آموزش عالی کشور است که به معرفی گزیده ای از مهم ترین برنامه ها، فعالیت ها و اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت های یازدهم و دوازدهم می پردازد و با هدف ثبت تجارب و دستاوردهای به دست آمده، آگاهی بخشی به ذینفعان به منظور شناخت و بهره مندی از ظرفیت های آموزش عالی کشور در جهت خلق فرصت های نوین و توسعه کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور منتشر شده است.

گفتنی است این گزارش توسط دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری مژگان مهرپرور، دکتر شادی روحانی، حامد کمالی و زهره سیفی پور و با نظارت دکتر محمدجواد رسایی تدوین و با مشارکت معاونت ها و مراکز وزارت علوم، مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه پیام نور منتشر شده است.