نخستین شماره از فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان منتشر شد

 اولین شماره فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر یعقوب انتظاری منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علاوه بر انتشار مقالات زیر، کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان" نیز معرفی شده است:
  • تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران، یعقوب انتظاری
  • ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران، زهرا رشیدی و سمیه فریدونی
  • از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی، حمید جاودانی
  • طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم، حبیب اله رعنایی کردشولی و علیرضا امینی
  • بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود، رضا بندریان و علی حیدری
  • فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی، احمد کیخا
  • معرفی کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان"، فاطمه حیدری
  • علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی نشریه به نشانی (https://jud.irphe.ac.ir) مقالات چاپ شده را مطالعه فرمایند.

کلیدواژه ها: اولین شماره | فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان | دکتر یعقوب انتظاری |