پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخترانی دکتر نورشاهی


Topic: Universities in the context of COVID-۱۹: the experience of Iran and Russia
Time: Apr ۲۶, ۲۰۲۱ ۱۲:۳۰ PM Tehran
Meeting ID: ۹۹۴ ۲۵۹۲ ۵۳۲۷
Passcode: COVID-۱۹