کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

رویدادهای پیشین

ردیف سخنران موضوع تاریخ دریافت گزارش
۱ دکتر مقصود فراستخواه تحولات پنج نسل در دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ دریافت گزارش
۲ دکتر عیسی ثمری تاملی بر مولفه های دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه مدیران: مطالعه ای از دانشگاه های قدیم و تازه تاسیس گسترش یا توسعه؟ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ دریافت گزارش
۳ دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی آسیب شناسی پردیسهای خودگردان، دانشگاههای دولتی شهر تهران ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ دریافت گزارش
۴ دکتر سمیه فریدونی پیامدهای اجتماعی توسعه کمّی آموزش عالی؛ نظریه ای داده بنیاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دریافت گزارش
۵ دکتر نعمت الله فاضلی آیا مجاز به نقد آموزش عالی هستیم؟ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ دریافت گزارش
۶ دکتر فرهاد ابراهیم آبادی لزوم تدوین و استقرار (چارچوب ملی مدارک تحصیلی) ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت گزارش
۷ دکتر اکرم قدیمی نقش دانشگاهها در ترویج علم ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ دریافت گزارش
۸ دکتر حمید جاودانی بازکاوی سیاستگذاری در سامانه آموزش و آموزش عالی کانادا ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ دریافت گزارش
۹ دکتر رضا نوروززاده نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی علمی کاربردی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ دریافت گزارش
۱۰ دکتر ماندانا تیشه یار نگاهی به فرصتهای پژوهشهای بین المللی ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ دریافت گزارش
۱۱ دکتر جعفر توفیقی تجربه های مدیریتی و چشم انداز مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ دریافت گزارش