کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

معرفی

در این برنامه تجارب مطالعاتی دانشگاهیان در محور مقالات علمی پژوهشی، گزارش ها و طرح های پژوهشی، رساله های تحصیلات تکمیلی، فرصت های مطالعاتی، سفرهای علمی، و سایر ایده های سازمان یافته مبتنی بر فرایندها و استدلال های علمی با مخاطبان به اشتراک گذاشته می شود. لازم است این تجربه ها و ایده ها متمرکز بر موضوعات، فرایندها و مسائل نظام دانشگاهی در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی  باشد. قابل توجه است اشتراک گذاری تجارب و ایده های که با رویکرد میان رشته ای به موضوعات آموزش عالی و دانشگاه پرداخته بپردازند، در اولویت ارائه می باشند.
 

زمان: بیست و هفتم مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر احمدرضا روشن


زمان: بیست و دوم تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر سمیه فریدونی

زمان: دوازده اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر محمد یمنی


زمان: بیست و نهم بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: دکتر حسن بلورچی

زمان: پانزدهم بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: خانم معصومه قارون


زمان: یکم بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: دکتر مریم حسینی

زمان: بیست و چهارم دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: دکتر مریم حسینی


زمان: دوازدهم آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: دکتر منصوره مهدی زاده

زمان: بیست و یکم آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: دکتر احمدعلی یزدان پناه


زمان: بیست و سوم مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: دکتر عباس رشنوادی
زمان: نهم مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: حضوری
ارائه دهنده: دکتر نسرین نورشاهی