کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

معرفی

این برنامه به منظور شناسایی، توصیف و مستندسازی تجربیات زندگی آکادمیک دانش پژوهان برجسته مطالعات آموزش عالی ایران طراحی شده است. در این برنامه در نظر است تجارب زیست دانش پژوهان آموزش عالی ایران یعنی کنش‌گران برخوردار از رویکرد خلاق و نقادانه در توسعه مرزهای دانش در حیطه های متنوع آموزش عالی و کاربست و نشر اخلاق مدارانه آن در پیوند با زیست اجتماعی جامعه مورد پرسش‌گری و در یک بستر عمومی به اشتراک گذاشته شود و همچنین با مستندسازی آن زمینه شکل گیری درس‌مایه‌ها برای ذی نفعان آموزش عالی و افق گشایی در مطالعات آموزش عالی ایران فراهم شود. اهداف ویژه این مجموعه نشست‌ها بر شناخت ویژگی های مطالعه در آموزش عالی ایران، شناسایی دانش و تجارب ضمنی دانش پژوهان ایرانی، افق گشایی در مطالعات آموزش عالی ایران و بهره گیری از تجارب زیسته آکادمیک و مطالعاتی دانش پژوهان در بدنه علمی و سیاستی آموزش عالی کشور متمرکز است. بدین منظور با دعوت از دانش پژوهان برخوردار از ویژگی های همچون؛ مقبولیت و مرجعیت علمی، آثار و تالیفات اثرگذار، بینش و مشارکت موثر اجتماعی، خلاق و پرتلاش در پرورش و تعالی دانشجو و... و طرح پرسش های طبقه بندی شده تلاش می شود تا اهداف ویژه برنامه محقق شود.
 

زمان: بیست و نهم تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر محمد فاضلی


زمان: پانزدهم تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر رضا مکنون

زمان: یکم تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر زهرا گویا


زمان: هجدهم خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر مصطفی عماد زاده

زمان: چهارم خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر گلنار مهران


زمان: بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر پرویز ساکتی

زمان: هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر رضا منصوری


زمان: بیست و پنجم فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر علی اکبر سیاری

زمان: نوزدهم اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر یوسف ثبوتی


زمان: پنجم اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر مقصود فراستخواه

زمان: هفتم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر جعفر توفیقی


زمان: بیست و یکم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر محمود مهرمحمدی

زمان: بیست و سوم دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر حسن طائی


زمان: شانزدهم دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر عباس بازرگان

زمان: بیست و پنجم آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
دانش پژوه: دکتر نعمت الله فاضلی