کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

معرفی

بحران کرونا همچون بحران های پیشین و شاید بتوان گفت موثرتر از همه آن ها، تنش های اساسی بر مبانی و ابعاد مختلف نهاد آموزش عالی از جمله مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، فرایندها و موقعیت های یاددهی یادگیری، مدیریت منابع انسانی، مالیه آموزش عالی، اشتغال و هویت حرفه ای دانشجویان، ماموریت و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها، همکارهای علمی ملی و بین المللی، و.. ایجاد کرده است. این تنش ها در آموزش عالی ایران نیز از جنبه های مختلف مورد بازنمایی واقع شده و منجر به انتشارات قابل توجه ای نیز شده است. موضوع مهم در خلال این بازنمایی ها، شکل گیری مناقشات نظری در موضوعات و فرایندهای مختلف آموزش عالی است که ضرورت بررسی و تحلیل این منقاشه ها برای دست یابی به اجماع علمی و کمک به بازاندیشی انتقادی نظام آموزش عالی کشور را یادآور می شود. بدین منظور موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بنا به بخشی از مسئولیت و ماموریت خود در زمینه دیده‌بانی آموزش عالی کشور با محوریت رصد مسائل جاری و نوظهور آموزش عالی و ارائه تحلیل های جامع و آگاهی بخش به ذی نفعان نسبت به طراحی مجموعه گفتگوهای تخصصی به صورت الکترونیکی اقدام کرده است.
 

زمان: بیست و چهارم آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر احمدرضا روشن

زمان: بیست و هفتم آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر سعید سمنانیان


زمان: یکم مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر سیدهادی مرجائی

زمان: چهاردهم مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر محمد فاضلی


زمان: سی و یکم تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ الی ۲۱
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر نعمت الله فاضلی

زمان: هفدهم تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
شیوه برگزاری: الکترونیکی
ارائه دهنده: دکتر غلامرضا ذاکر صالحی