برگزاری نخستین نشست سالیانه دانشگاه‌ها و مؤسسات مجری رصد وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان

نخستین نشست سالیانه دانشگاه‌ها و مؤسسات مجری رصد وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در روز چهارشنبه ششم اسفند‌ ماه سال ۱۳۹۹ برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست مجازی توسط تیم پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاههای عضو شبکه و با هدف انتقال تجارب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در انجام پیمایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان و بحث و تبادل نظر در مورد یافته ها و روش های  ارتباط با دانش آموختگان برگزار می شود.

گفتنی است طرح پژوهشی رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان از سال ۱۳۹۶ به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شروع و با دو روش نسبت به پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی اقدام می نماید در روش اول وضعیت اشتغال دانش آموختگان هر دانشگاه در پایگاههای ملی رصد می شود و در روش دوم موسسه با هدایت و راهنمایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، از انجام پیمایش های مستقل دانشگاهی با بکارگیری پرسشنامه تفصیلی آنلاین حمایت می کند و نتایج آن توسط دانشگاههای مجری استفاده می شود. تاکنون نتایج رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگان در سالهای ۹۳-۱۳۹۲ و ۹۴-۱۳۹۳ و ۹۵-۱۳۹۴ منتشر و در اختیار مسئولان امر قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: پیمایش وضعیت اشتغال | نخستین نشست سالیانه | فارغ التحصیلان |

مطالب مشابه