برگزاری چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای علوم شناختی؛ نقش رسانه در توسعه پهنای باند شناختی

با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انجمن جمعیت توسعه علمی ایران صورت می پذیرد

 

برگزاری چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای علوم شناختی؛ نقش رسانه در توسعه پهنای باند شناختی
مدیر نشست: دکتر محسن آقایی
سخنران: دکتر حسن محجوب عشرت آبادی
دوشنبه ششم بهمن ماه ساعت ۱۶:۳۰
 

کلیدواژه ها: انجمن جمعیت توسعه علمی ایران | محسن آقایی | حسن محجوب عشرت آبادی | وبینارهای علوم شناختی | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |