کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران

با ابلاغ سند برنامه ملی توسعه آمار کشور ۱۴۰۰-۱۳۹۶ توسط جناب آقای دکتر نوبخت رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس شورای عالی آمار به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و نهادهای عمومی غیردولتی جهت اجرا، کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری نیز ملزم به اجرا این سند شده است. بر این اساس طبق:
ماده ۶) به‌منظور مقایسه پذیری و جمع‌پذیر ی اطلاعات آماری و ایجاد یکپارچگی در تولید، توسعه و ارتقای کیفیت آمارهای رسمی:
الف) مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی مکلف است حداکثر یک سال پس از تصویب این برنامه "فهرست آمارهای رسمی ایران" و "آیین نامه کیفیت آمارهای رسمی ایران" را تهیه و پس از تصویب شورای عالی آمار ابلاغ کند و بر اساس آن فرایند تولید همه آمارهای رسمی کشور را مورد بررسی و ارزیابی کیفی قرار دهد و در صورت تایید، به هر یک از آنها "نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران" را اعطا کند. ممیزی دورهای کیفیت آمارهای رسمی ایران بر اساس "آیین نامه کیفیت آمارهای رسمی ایران" صورت خواهد گرفت.
ماده ۹) سند ملی آمار به منظور پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت و رعایت استانداردهای آماری و نظارت، پایش و ارزیابی مستمر نظام آماری کشور در راستای اجرای برنامه ملی توسعه آمارکشور:
ب) دستگاه‌های اجرایی مکلفند طی سال‌های برنامه با همکاری و نظارت مرکز آمار ایران نسبت به تدوین و استقرار نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی دستگاه خود در راستای چارچوب ابلاغ شده توسط مرکز آمار ایران اقدام نمایند.
ج) مرکز آمار ایران موظف است، در قالب روش های اجرایی مدون اعلام شده با دستگاه‌های اجرایی نسبت به پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی هر دستگاه اقدام نماید.
د) دبیرخانه شورای عالی آمار موظف است به منظور رصد و ارزیابی پیشرفت برنامه‌های اجرایی برنامه ملی آمار حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه ملی آمار، سامانه رصد و ارزیابی پیشرفت برنامه ملی آمار را راه‌اندازی نماید و گزارش شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های آمار بخشی را به شورای عالی آمار ارائه نماید.
 به همین سبب و به استناد نامه شماره  ۹۹/۱۷۰۶۷ مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ (مرکز آمار) از اعضای کمیته آمار بخشی تقاضا می‌گردد تا نسبت به مطالعه محتوی آموزشی و پر کردن فرم ارزیابی اقدام لازم صورت پذیرد.
 
بسته آموزشی چارچوب مدیریت کیفیت

 
فیلم های آموزشی
کلیات و مفاهیم خودارزیابی اصل یک

اصل دو اصل سه اصل چهار

اصل پنج اصل شش اصل هفت

اصل هشت اصل نه اصل ده

اصل یازده اصل دوازده اصل سیزده

اصل چهارده اصل پانزده اصل شانزده

اصل هفده اصل هجده اصل نوزده


 
مستندات آموزشی